Xuống dòng trong HTML

Bài viết này webaffiliatevn.com sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bạn biết cách xuống dòng trong HTML ( hay thêm đoạn ngắt dòng trong HTML ).

Theo mặc định, các trình duyệt sẽ bỏ qua nhiều tổ hợp phím định dạng mà các bạn thường sử dụng trên máy tính. Ví dụ bao gồm các phím Phím EnterThẻ Tab và nhiều cách sử dụng phím cách. Để thực hiện các tác vụ tương tự trong HTML, bạn sử dụng thẻ định dạng trang.

Trình duyệt web tự động ngắt văn bản sang dòng tiếp theo khi dòng hiện tại đến bên phải trình duyệt. Khi bạn thêm ngắt dòng trong HTML, bạn tránh đươc văn bản của mình ngắt xuống dòng vô cớ và bắt đầu văn bản mới dòng tiếp theo. Để thêm ngắt dòng vào mã HTML của bạn, bạn sử dụng thẻ <br>Thẻ <br> không có thẻ kết thúc. Bạn cũng có thể thêm các dòng bổ sung giữa các đoạn bằng cách sử dụng thẻ <br>. Mỗi thẻ <br> bạn nhập sẽ tạo một dòng trống khác.

Thẻ bắt đầu: <br>
Thẻ kết thúc: không có
Thuộc tính: không có
Ví dụ: <p> Đây là đoạn văn bản kiểm tra xuống dòng<br> Đoạn văn thứ 2 sẽ bắt đầu trên dòng tiếp theo.

</p>

Kết quả: Đây là đoạn văn bản kiểm tra xuống dòng

Đoạn văn thứ 2 sẽ bắt đầu trên dòng tiếp theo.

Ví dụ:

See the Pen JjGgQWG by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

>>> Xem thêm:

Đánh giá post

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này