Hướng dẫn mã hóa mật mã vigenère cipher và playfair cipher bằng tay

Mật mã vigenere là gì?

Mật mã Vigenère là một phương pháp mã hóa văn bản bằng cách sử dụng xen kẽ một số phép mã hóa Caesar khác nhau dựa trên các chữ cái của một từ khóa. Nó là một dạng đơn giản của mật mã thay thế dùng nhiều bảng chữ cái.

Nguồn: Wikipedia.

Vigenere cipher example

Ví dụ: Cho chuỗi Plaintext P: “THUONG MAI DIEN TU” . Trình bày các bước mã hóa chuỗi đã cho với vigenere cipher

Biết rằng keyword là “MINH”

Bước 1: Điền Keyword dưới chuỗi Plaintext P và lặp lại ta có:

 • Hàng 1: T H U O N G M A I D I E N T U
 • Hàng 2: M I N H M I N H M I N H M I N

Bước 2: Lấy một chữ cái ở hàng 2 ứng với một chữ cái ở hàng 1 và dựa vào bảng sau để tìm ra chữ cái tương ứng.

 • T-M (cột T, hàng M) => F
 • H-I (cột H, hàng I) => P
 • U-N (cột U, hàng N) => H
 • O-H (cột O, hàng H) => V
 • N-M (cột N, hàng M) => Z
 • G-I (cột G, hàng I) => O
 • M-N (cột M, hàng N) => Z
 • A-H (cột A, hàng H) => H
 • I-M (cột I, hàng M) => U
 • D-I (cột D, hàng I) => L
 • I-N (cột I, hàng N) => V
 • E-H (cột E, hàng H) => L
 • N-M (cột N, hàng M) => Z
 • T-I (cột T, hàng I) => B
 • U-N (cột U, hàng N) => H

Kết luận:

 • Plain text: THUONG MAI DIEN TU
 • Cipher text; FPHVZO ZHU LVLZ BH

 

 

Playfair cipher là gì?

Mật mã Playfair là một hệ mã hóa nhiều chữ, giảm bớt tương quan giữa văn bản mã hóa và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời nhiều chữ cái của nguyên bản. Cơ chế hoạt động như sau: sử dụng một ma trận chữ cái 5×5 trên cơ sở một từ khóa: điền các chữ cái của từ khóa (bỏ các chữ trùng), điền những vị trí còn lại của ma trận với các chữ cái khác của bảng chữ cái; I, J có thể ở trên cùng một ô của ma trận.

Nguồn : Wikipedia

Playfair cipher example

Ví dụ: Cho chuỗi Plaintext P: “THUONG MAI DIEN TU” . Trình bày các bước mã hóa chuỗi đã cho với playfair cipher

Biết rằng keyword là “MINH”

Bước 1: Loại bỏ letter J, thêm keyword “MINH” vào ma trận sau đó thêm lần lượt các chữ cái trong bảng bảng chữ cái alphabet vào ma trận; chữ cái nào trùng với keyword thì bỏ qua, ta được ma trận X sau:

MINH

A

BCDE

F

GKLO

P

QRST

U

VWXY

Z

Bước 2: Tách các chữ cái trong chuỗi P theo cặp, thêm X vào các cặp trùng và tiếp tục tách (nếu có) . Ta được:

TH UO NG MA ID IE NT UX

Bước 3:

Áp dụng nguyên tắc duói đây cho chuỗi P và ma trận X

 • TH1: Nếu 2 chữ nằm cùng hàng, thay bởi các chữ bên phải
 • TH2: Nếu 2 chữ nằm cùng cột, thay bởi các chữ bên dưới
 • TH3: Các trường hợp khác, mỗi chữ cái được thay bởi chữ cái khác cùng hàng, trên cột chữ cái cùng cặp

Ta được:

 • TH  => YE (TH2)
 • UO => TP (TH3)
 • NG => ML (TH3)
 • MA => IM (TH1)
 • ID => NC (TH3)
 • IE => HC (TH3)
 • NT => HS (TH3)
 • UX => SZ (TH2)

Kết luận: Cipher Text: YETPMLIMNCHCHSSZ

Kết quả test online:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *