Thuộc tính Href trong thẻ a HTML

href là thuộc tính dùng để chỉ định một địa chỉ liên kết trong thẻ a. Thẻ a sẽ không hoạt động nếu không có thuộc tính <href>.

Hãy cùng webaffiliatevn.com tìm hiểu nhé!

      1. Cách sử dụng thuộc tính href

Đôi khi trong quy trình làm việc của bạn, bạn không muốn có một liên kết trực tiếp hoặc bạn sẽ không biết đích đến của liên kết. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần đặt href có thuộc tính “#” để tạo liên kết chết.

href có thể được sử dụng để liên kết đến tập tin trong máy hoặc các tập tin trên internet.

Ví dụ:

See the Pen VweoJrp by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

 

     2. Các thuộc tính Thẻ a khác:

hreflang : Chỉ định ngôn ngữ của nguồn được liên kết.

target : Chỉ định bối cảnh trong đó nguồn được liên kết sẽ mở.

title : Xác định tiêu đề của một liên kết, xuất hiện cho người dùng dưới dạng một chú giải trong công cụ.

     3. Liên kết trên trang:

Cũng có thể đặt liên kết đến một vị trí nhất định của trang. Để làm điều này, trước tiên bạn nên đặt một tab tại vị trí trên trang bằng thẻ và thuộc tính cần thiết  “name”  với bất kỳ mô tả từ khóa nào trong đó, như sau:

<a name="top"></a>

Không cần thêm bất kì thuộc tính nào khác cho thẻ. Sau đó, bạn có thể đặt một liên kết dẫn đến liên kết này tại bất kỳ vị trí nào trên cùng một trang. Để làm điều này, bạn nên sử dụng thẻ với thuộc tính cần thiết là href , với ký hiệu # (sharp) và mô tả từ khóa của vị trí, như thế này:

<a href="#top>Go to Top</a>"

     4. Liên kết hình ảnh:

Đoạn <a href="#"> này cũng có thể được áp dụng cho hình ảnh và các yếu tố HTML khác.

Ví dụ:

<a href="#"><img itemprop="image" style="height: 90px;" src="https://webaffiliatevn.com/" alt="picture"> </a>

>>>> Xem thêm:

Đánh giá post

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này