Hàm trong PHP7 phút đọc

Các hàm PHP tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác. Hàm là một đoạn mã cần thêm một đầu vào dưới dạng tham số và thực hiện một số xử lý và trả về một giá trị.

Bạn đã thấy nhiều hàm như fopen () và fread () v.v … Chúng là các hàm dựng sẵn nhưng PHP cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để tạo các hàm của riêng bạn.

Có hai phần cần phải rõ ràng với bạn –

 • Tạo một hàm PHP
 • Gọi một hàm PHP

Trong thực tế, bạn hầu như không cần phải tạo hàm PHP của riêng mình vì đã có hơn 1000 hàm thư viện tích hợp được tạo cho khu vực khác nhau và bạn chỉ cần gọi chúng theo yêu cầu của bạn.

Vui lòng tham khảo Tài liệu tham khảo chức năng PHP để có một bộ đầy đủ các chức năng hữu ích.

Tạo chức năng PHP

Rất dễ dàng để tạo chức năng PHP của riêng bạn. Giả sử bạn muốn tạo một hàm PHP sẽ chỉ đơn giản là viết một tin nhắn đơn giản trên trình duyệt của bạn khi bạn sẽ gọi nó. Ví dụ sau đây tạo ra một hàm gọi là writeMessage () và sau đó gọi nó ngay sau khi tạo nó.

Lưu ý rằng trong khi tạo hàm, tên của nó phải bắt đầu bằng hàm từ khóa và tất cả mã PHP phải được đặt bên trong dấu ngoặc {và} như trong ví dụ sau đây –

<html>
  
  <head>
   <title>Writing PHP Function</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     /* Defining a PHP Function */
     function writeMessage() {
      echo "You are really a nice person, Have a nice time!";
     }
     
     /* Calling a PHP Function */
     writeMessage();
   ?>
   
  </body>
</html>

Điều này sẽ hiển thị kết quả sau –

You are really a nice person, Have a nice time!

Các hàm PHP với các tham số

PHP cung cấp cho bạn tùy chọn để truyền các tham số của bạn bên trong một hàm. Bạn có thể vượt qua bao nhiêu tham số bạn thích. Các tham số này hoạt động như các biến bên trong chức năng của bạn. Ví dụ sau lấy hai tham số nguyên và thêm chúng lại với nhau và sau đó in chúng.

<html>
  
  <head>
   <title>Writing PHP Function with Parameters</title>
  </head>
  
  <body>
  
   <?php
     function addFunction($num1, $num2) {
      $sum = $num1 + $num2;
      echo "Sum of the two numbers is : $sum";
     }
     
     addFunction(10, 20);
   ?>
   
  </body>
</html>

Điều này sẽ hiển thị kết quả sau –

Sum of the two numbers is : 30

Luận cứ bằng cách tham khảo

Có thể truyền đối số cho các hàm bằng cách tham chiếu. Điều này có nghĩa là một tham chiếu đến biến được thao tác bởi hàm chứ không phải là bản sao của giá trị của biến.

Mọi thay đổi được thực hiện cho một đối số trong các trường hợp này sẽ thay đổi giá trị của biến ban đầu. Bạn có thể chuyển một đối số bằng cách tham chiếu bằng cách thêm dấu và vào tên biến trong lệnh gọi hàm hoặc định nghĩa hàm.

Ví dụ sau mô tả cả hai trường hợp.

<html>
  
  <head>
   <title>Passing Argument by Reference</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     function addFive($num) {
      $num += 5;
     }
     
     function addSix(&$num) {
      $num += 6;
     }
     
     $orignum = 10;
     addFive( $orignum );
     
     echo "Original Value is $orignum<br />";
     
     addSix( $orignum );
     echo "Original Value is $orignum<br />";
   ?>
   
  </body>
</html>

Điều này sẽ hiển thị kết quả sau –

Original Value is 10
Original Value is 16 

Hàm PHP trả về giá trị

Một hàm có thể trả về một giá trị bằng cách sử dụng câu lệnh return kết hợp với một giá trị hoặc đối tượng. return dừng thực thi hàm và gửi giá trị trở lại mã gọi.

Bạn có thể trả về nhiều hơn một giá trị từ một hàm bằng cách sử dụng mảng trả về (1,2,3,4) .

Ví dụ sau lấy hai tham số nguyên và cộng chúng lại với nhau và sau đó trả tổng của chúng cho chương trình gọi. Lưu ý rằng từ khóa return được sử dụng để trả về giá trị từ hàm.

<html>
  
  <head>
   <title>Writing PHP Function which returns value</title>
  </head>
  
  <body>
  
   <?php
     function addFunction($num1, $num2) {
      $sum = $num1 + $num2;
      return $sum;
     }
     $return_value = addFunction(10, 20);
     
     echo "Returned value from the function : $return_value";
   ?>
   
  </body>
</html>

Điều này sẽ hiển thị kết quả sau –

Returned value from the function : 30

Đặt giá trị mặc định cho tham số chức năng

Bạn có thể đặt tham số để có giá trị mặc định nếu người gọi hàm không vượt qua.

Hàm sau in NULL trong trường hợp sử dụng không chuyển bất kỳ giá trị nào cho hàm này.

<html>
  
  <head>
   <title>Writing PHP Function which returns value</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     function printMe($param = NULL) {
      print $param;
     }
     
     printMe("This is test");
     printMe();
   ?>
   
  </body>
</html>

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau –

This is test

Các cuộc gọi chức năng động

Có thể gán tên hàm dưới dạng chuỗi cho biến và sau đó xử lý các biến này chính xác như tên chính của hàm. Ví dụ sau mô tả hành vi này.

<html>
  
  <head>
   <title>Dynamic Function Calls</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     function sayHello() {
      echo "Hello<br />";
     }
     
     $function_holder = "sayHello";
     $function_holder();
   ?>
   
  </body>
</html>

Điều này sẽ hiển thị kết quả sau –

Hello

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *