Comment trong html/chú thích trong html

Comment (nhận xét) là một đoạn mã sẽ không được hiển thị bởi bất kỳ trình duyệt web khi chạy. Đó là một cách thực hành tốt để thêm nhận xét vào mã HTML của bạn, đặc biệt là trong các tài liệu phức tạp, để chỉ ra các phần của tài liệu và bất kỳ ghi chú nào khác cho bất kỳ ai nhìn vào mã. Nhận xét giúp bạn và những người khác hiểu mã của bạn và tăng khả năng đọc mã.

Nhận xét HTML được đặt ở giữa các thẻ <! – … -> . Vì vậy, mọi nội dung được đặt trong thẻ <! – … -> sẽ được coi là nhận xét và sẽ bị trình duyệt bỏ qua hoàn toàn.

Ví dụ:

See the Pen wvMVMLW by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

 

       1. Nhận xét hợp lệ và không hợp lệ

Bình luận không lồng nhau có nghĩa là một bình luận không thể được đặt trong một bình luận khác. Thứ hai, chuỗi dấu gạch ngang kép “-” có thể không xuất hiện trong một nhận xét ngoại trừ là một phần của thẻ đóng ->. Bạn cũng phải đảm bảo rằng không có khoảng trắng trong chuỗi nhận xét bắt đầu

.Ví dụ:

Ở đây, nhận xét đã cho là một nhận xét hợp lệ và sẽ bị trình duyệt xóa sạch.

See the Pen QWyeNjg by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

 

Nhưng dòng sau không phải là một nhận xét hợp lệ và sẽ được trình duyệt hiển thị. Điều này là do có một khoảng cách giữa dấu ngoặc góc trái và dấu chấm than.

See the Pen YzwmqwK by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

 

     2. Nhận xét đa dòng

Cho đến nay chúng ta đã thấy các nhận xét một dòng, nhưng HTML cũng hỗ trợ các nhận xét nhiều dòng.

Bạn có thể nhận xét nhiều dòng bằng thẻ bắt đầu <! – và thẻ kết thúc -> được đặt trước dòng đầu tiên và cuối dòng cuối cùng như trong ví dụ đã cho bên dưới.

Ví dụ:

See the Pen ZEQgWOo by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

 

    3. Nhận xét có điều kiện

Nhận xét có điều kiện chỉ hoạt động trong Internet Explorer (IE) trên Windows nhưng chúng bị các trình duyệt khác bỏ qua. Chúng được hỗ trợ từ Explorer 5 trở đi và bạn có thể sử dụng chúng để đưa ra các hướng dẫn có điều kiện cho các phiên bản IE khác nhau.

Ví dụ:

See the Pen mdVNPOV by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

Bạn sẽ gặp một tình huống mà bạn sẽ cần phải áp dụng một biểu định kiểu khác nhau dựa trên các phiên bản khác nhau của Internet Explorer, trong trường hợp như vậy, các nhận xét có điều kiện sẽ hữu ích.

 

4. Sử dụng thẻ nhận xét (<comment></comment>)

Có một vài trình duyệt hỗ trợ thẻ <comment> để nhận xét một phần của mã HTML.

Lưu ý – Thẻ <comment> không dùng nữa trong HTML5 vì nó không còn sử dụng yếu tố này.

Ví dụ:

See the Pen JjGgXbV by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

Nếu bạn đang sử dụng IE, thì nó sẽ tạo ra kết quả như sau :

=> Đây là Internet Explorer.

Nhưng nếu bạn không sử dụng IE, thì nó sẽ tạo ra kết quả như sau :

=> Đây không là  Internet Explorer.

   5. Nhận xét trong mã script

Mặc dù bạn sẽ học JavaScript bằng HTML, trong một hướng dẫn riêng biệt, nhưng ở đây bạn phải lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng Java Script hoặc VB Script trong mã HTML của mình thì nên đặt mã script đó trong các nhận xét HTML phù hợp sao cho cũ trình duyệt có thể hoạt động đúng.

Ví dụ:

See the Pen qBbeZRG by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

 

   6. Nhận xét trong Style Sheets

Khi bạn viết mã CSS trong file HTML bạn nên đặt mã CSS đó vào trong các nhận xét HTML thích hợp để các trình duyệt cũ có thể hoạt động đúng.

Ví dụ:

See the Pen ExPqKWr by DavidKhai (@davidkhai) on CodePen.dark

 

 

Đánh giá post

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này