Biến toàn cục trong PHP1 phút đọc

Phạm vi có thể được định nghĩa là phạm vi sẵn có của một biến đối với chương trình mà nó được khai báo. Các biến PHP có thể là một trong bốn loại phạm vi –

 • Biến cục bộ
 • Các tham số chức năng
 • Biến toàn cầu
 • Biến tĩnh.

Biến toàn cầu

Ngược lại với các biến cục bộ, một biến toàn cục có thể được truy cập trong bất kỳ phần nào của chương trình. Tuy nhiên, để được sửa đổi, một biến toàn cục phải được khai báo rõ ràng là toàn cục trong hàm mà nó sẽ được sửa đổi. Điều này được thực hiện, đủ tiện lợi, bằng cách đặt từ khóa GLOBAL trước biến cần được công nhận là toàn cầu. Đặt từ khóa này trước một biến đã có sẵn cho PHP sử dụng biến có tên đó. Hãy xem xét một ví dụ –

<?php
  $somevar = 15;
  
  function addit() {
   GLOBAL $somevar;
   $somevar++;
   
   print "Somevar is $somevar";
  }
  
  addit();
?>

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau –

Somevar is 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *