Biến tĩnh trong PHP1 phút đọc

Phạm vi có thể được định nghĩa là phạm vi sẵn có của một biến đối với chương trình mà nó được khai báo. Các biến PHP có thể là một trong bốn loại phạm vi –

 • Biến cục bộ
 • Các tham số chức năng
 • Biến toàn cầu
 • Biến tĩnh.

Biến tĩnh

Loại phạm vi biến cuối cùng mà tôi thảo luận được gọi là tĩnh. Ngược lại với các biến được khai báo là tham số hàm, bị hủy khi thoát khỏi hàm, biến tĩnh sẽ không mất giá trị khi hàm thoát và vẫn giữ giá trị đó nếu hàm được gọi lại.

Bạn có thể khai báo một biến là tĩnh chỉ bằng cách đặt từ khóa STATIC trước tên biến.

<?php
  function keep_track() {
   STATIC $count = 0;
   $count++;
   print $count;
   print "<br />";
  }
  
  keep_track();
  keep_track();
  keep_track();
?>

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau –

1
2
3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *