Biến cục bộ trong PHP1 phút đọc

Phạm vi có thể được định nghĩa là phạm vi sẵn có của một biến đối với chương trình mà nó được khai báo. Các biến PHP có thể là một trong bốn loại phạm vi –

 • Biến cục bộ
 • Các tham số chức năng
 • Biến toàn cầu
 • Biến tĩnh.

Biến cục bộ

Một biến được khai báo trong hàm được coi là cục bộ; đó là, nó có thể được tham chiếu duy nhất trong chức năng đó. Bất kỳ nhiệm vụ nào bên ngoài hàm đó sẽ được coi là một biến hoàn toàn khác với biến được chứa trong hàm –

<?php
  $x = 4;
  
  function assignx () { 
   $x = 0;
   print "\$x inside function is $x. <br />";
  }
  
  assignx();
  print "\$x outside of function is $x. <br />";
?>

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau –

$x inside function is 0. 
$x outside of function is 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *